Transportvilkår

SJ / Vilkår og personvern / Transportvilkår

§ 1 Vilkårenes gyldighet

Transportvilkårene gjelder som avtale mellom SJ Norge AS (heretter SJ Norge) og den enkelte passasjer. Som passasjer regnes enhver som reiser med tog som drives av eller kjøres på kontrakt for SJ Norge AS.

§ 2 SJ Norges plikt til å transportere passasjerer

A. SJ Norge plikter å transportere passasjerer med gyldig billett frem til angitt bestemmelsesstasjon. Transporten skal skje uten unødig opphold og om nødvendig med annet transportmiddel enn tog.

B. SJ Norge skal på anmodning opplyse om transporttjenestens tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Det skal opplyses om vilkårene for på- og avstigning på selskapets tog, samt opplyses om hvilke hjelpemidler som finnes om bord på togene. Personer med nedsatt funksjonsevne skal tilbys omkostningsfri assistanse i forbindelse med på- og avstigning av toget. På noen stasjoner er det også tilbud om assistanse på stasjonsområdet til og fra toget, se www.sj.no for bestilling. (Les rettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne her).

C. SJ Norge plikter ikke å transportere passasjerer som ikke retter seg etter stasjons­ eller ombordpersonalets anvisninger, er beruset eller gjennom oppførsel kan medføre sikkerhetsrisiko eller være til sjenanse for medpassasjerer, eller krever ekstraordinær tilretteleggelse i forbindelse med transporten og SJ Norge ikke på forhånd har hatt anledning til å planlegge nødvendige tiltak, eller SJ Norge av sikkerhetsmessige grunner ikke anser det forsvarlig å medta passasjeren.

D. Passasjerer kan ved alvorlig brudd på transportvilkårene bortvises fra SJ Norges transportmidler. Som alvorlig brudd på transportvilkårene anses blant annet det å ikke rette seg etter stasjons- eller ombordpersonalets anvisninger, eller gjennom oppførsel kunne medføre sikkerhetsrisiko eller være til sterk sjenanse for medpassasjerer.

E. Passasjerer kan ved alvorlig brudd på transportvilkårene nektes adgang til SJ Norges transportmidler, dersom vedkommende først har mottatt en skriftlig advarsel om nekting av adgang ved gjentatt alvorlig brudd på transportvilkårene. Nekting av adgang kan skje for en periode på inntil 4 måneder. Melding om nektet adgang skal gis passasjeren skriftlig. En skriftlig advarsel om nekting av adgang er virksom i en periode på 12 måneder etter at denne er gitt. Passasjerer som blir nektet adgang til SJ Norges transportmidler, kan mot å betale et administrasjonsgebyr på Kr 150,-, kreve å få refundert restverdien av periodebillett eller billetter de ikke får anvendt som en konsekvens av nekting av adgang.

F. SJ Norge kan innstille togavganger og omdisponere togmateriell når dette er nødvendig på grunn av årsaker utenfor SJ Norges kontroll, som for eksempel ekstraordinære værforhold eller naturødeleggelser, uforutsette problemer med kjøreveien, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc.

§ 3 Bagasje

A. Passasjeren kan ha med seg håndbagasje på inntil 30 kg, maksimum 3 kolli, som vedkommende selv bringer med seg inn i toget og plasserer på egnet plass. Det samme gjelder ski, barnevogner og lignende. Sykler, pulk, sykkeltilhenger og lignende kan medtas etter nærmere fastsatte betingelser, se sj.no. Passasjeren må selv føre tilsyn med bagasjen under togreisen.

B. Kjæledyr kan tas med på anvist plass. Ombordpersonalet har rett til å avvise passasjerer i følge med dyr, dersom medbrakte dyr er til sjenanse eller det oppstår en sikkerhetsrisiko. Egne regler for førerhunder i tjeneste og assistansehunder for funksjonshemmede står beskrevet på sj.no.

C. Ildsfarlige og eksplosive stoffer og annen bagasje som åpenbart kan innebære en sikkerhetsrisiko, kan ikke tas med inn på toget.

D. Våpen til jakt og sport, samt til forsvarets personell, kan aksepteres og bli tatt med i toget. Våpeneier skal kontakte ombordansvarlig før påstigning. Av sikkerhetsmessige årsaker kan ombordansvarlig nekte passasjeren å ta med våpen og ammunisjon ombord i toget. Under transport er våpeneier selv ansvarlig for våpen og ammunisjon og at det føres tilsyn under hele reisen. Skytevåpen skal være tomt for ammunisjon. Våpenet skal være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende, Eventuelt sluttstykke skal ikke oppbevares sammen med våpenet. Det er ikke tillatt å transportere våpen i hylster o.l. som bæres på kroppen.

E. Inntil 5 kg ammunisjon kan medbringes forutsatt at det er pakket i originalemballasjen.

§ 4 Billetter

A. Med billett menes alle SJ Norges godkjente billettyper og reisebevis, herunder billetter i digital/elektronisk format. Regler for kjøp, kansellering og refusjon avhenger av type billett. Se www.sj.no for mer informasjon.

B. Forfalskning av billett fører til et forhøyet kontrollgebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet, og/eller anmeldelse til politiet.

C. Kjøp og aktivering/validering av digitale/elektroniske billetter skal foretas før ombordstigning. Passasjerer som ved kontroll ikke har aktivert/validert eller på annen måte gyldig kontrollert billett vil bli ilagt et gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. Passasjerene kan kjøpe billett i betjent vogn. En eventuell kontroll i betjent vogn vil ikke gjennomføres før alle kunder har fått anledning til å kjøpe billett av konduktøren når han/hun går gjennom vognen.

Passasjerer som ved kontroll ikke fremviser gyldig billett, og som heller ikke betaler gebyret på stedet, skal oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato og avvente verifisering av identitetsopplysningene, slik at SJ Norge senere kan innkreve betalingen av gebyret.

§ 5 Generelle bestemmelser om reisen

På- eller avstigning er ikke tillatt mens toget er i bevegelse eller stopper midlertidig utenfor stasjon, ved krysningsspor, venter på signal eller lignende. Det er heller ikke tillatt å åpne utgangsdører mens toget er i fart eller når toget stopper utenfor stasjon. Passasjerene skal etterkomme ombordpersonalets anvisninger.

§ 6 Forsinkelse

A. Med forsinkelse menes for sen ankomst til bestemmelsesstasjon i forhold til SJ Norges ruteplan. Med vesentlig forsinkelse menes alle SJ Norges fjerntog (rutene F6 Oslo – Trondheim og F7 Trondheim – Bodø) som er mer enn 60 minutter, og for andre tog mer enn 30 minutter, forsinket. Ruten R60 Trondheim – Oslo over Røros regnes som regiontog.

B. Ved vesentlig forsinkelse kan passasjeren fremme krav om dekning av dokumenterte påregnelige direkte utgifter, begrenset oppad til 2/ 10 av Folketrygdens grunnbeløp, for eksempel:

 1. Utgifter til rimeligst mulig alternativt transportmiddel fram til bestemmelsesstasjon, dersom SJ Norge ikke innen rimelig tid har etablert annet transportalternativ for strekningen
 2. Nødvendige telefonutgifter
 3. Kost og losji når dette er nødvendig og hvor SJ Norge ikke skaffer dette kostnadsfritt for kunde

C. Erstatning kan likevel ikke kreves dersom passasjeren, til tross for forsinkelsen, har nok tid til å nå avgang for videre transport. Passasjeren plikter å begrense et eventuelt tap ved å beregne rimelig tid fra ankomst bestemmelsesstasjon til korresponderende transportmiddel (gjelder kun overgang til tog og fly) ref. § 6 A.

D. Erstatning kan likevel ikke kreves dersom passasjeren ikke har beregnet tidsmarginen på 60 minutter på fjerntog mellom Oslo og Trondheim og mellom Trondheim og Bodø, og 30 minutter på alle andre tog. Dette gjelder tilsvarende også togankomst til flyplass og innsjekkingstidspunkt på fly. Dette vil si at det må beregnes 60/ 30 minutter ekstra tid ved ankomst flyplass i tillegg til innsjekkingstiden til flyselskapet.

E. Erstatning kan ikke kreves når passasjeren var blitt opplyst om forsinkelsen, den tapte korrespondansen, eller toginnstillingen, før eller ved kjøp av billetten, eller om passasjeren på tross av forsinkelsen, eller etter ombooking, har ankommet til bestemmelsesstasjonen i tide eller med forsinkelse på maksimalt 60 minutter.

F. Erstatning kan ikke kreves dersom forsinkelsen eller toginnstillingen skyldes forhold utenfor SJ Norges eller Bane NOR SFs kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Passasjeren har likevel mulighet til å kreve refusjon av billettprisen etter § 6 H og § 6 J.

G. Når en reise innebærer bytte av tog er overgangstiden minimum 60 min for fjerntog-tog. For andre tog er overgangstiden minimum 30 min. For reiser hvor kortere overgangstid er valgt kan det ikke gjøres krav på alternativ transport ved forsinkelse eller driftsavbrudd. Dersom reisen omfatter overgang mellom tog som begge opereres av SJ, garanteres de overgangstider som presenteres i alle av SJ Norges godkjente salgskanaler, også om de er kortere enn 60/30 min.

H. Når det med rimelighet kan forventes at tog ankommer med over 60 minutters forsinkelse til det endelige bestemmelsesstedet i henhold til transportavtalen, skal passasjeren omgående få valget mellom følgende alternativer:

 1. Refusjon av billetten i sin helhet på samme vilkår som da den ble kjøpt, for den eller de delene av vedkommende reise som ikke er gjennomført, og for den eller de delene som allerede er gjennomført dersom reisen ikke lenger er av interesse i forhold til passasjerens opprinnelige reiseplan, samt en retur reise til det opprinnelige avgangsstedet dersom det er relevant.
 2. Fortsettelse eller omlegging av reisen på tilsvarende transportvilkår til det endelige bestemmelsesstedet ved første anledning.
 3. Fortsettelse eller omlegging av reisen på tilsvarende transportvilkår til det endelige bestemmelsesstedet på et senere tidspunkt etter passasjerens ønske.

I. Dersom det oppstår forsinkelser på over 60 minutter, skal passasjerene kostnadsfritt få tilbud om valg mellom følgende alternativer:

 1. Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden, dersom slikt finnes om bord på toget eller jernbanestasjonen, eller dersom dette kan leveres på rimelige vilkår.
 2. Hotell eller annen innkvartering samt transport mellom jernbanestasjonen og innkvarteringsstedet dersom det er nødvendig med et opphold på en eller flere netter, eller dersom det er nødvendig med ytterligere opphold, når og dersom dette lar seg gjennomføre fysisk.
 3. Transport fra toget til jernbanestasjonen, til et alternativt avreisested eller til det endelige bestemmelsesstedet for togforbindelsen dersom toget blir stående på sporet, og dersom dette lar seg gjennomføre fysisk. På anmodning fra passasjeren skal SJ Norge skriftlig bekrefte at toget er forsinket, og at forsinkelsen eventuelt har ført til tapt korrespondanse eller at toget er innstilt.

J. Passasjerer som blir forsinket til ankomststasjon kan kreve refundert 50 % av billettprisen ved:

 1. Forsinkelse på over 60 minutter med SJs tog mellom Oslo og Trondheim og mellom Trondheim og Bodø.
 2. Forsinkelse på over 30 minutter på alle andre tog. Reisende med periodebillett gis refusjon for billettprisen etter samme prinsipp som nevnt ovenfor, men delt på antall dager periodebilletten er gyldig for. Maksimal samlet refusjon for en periodebillett er begrenset oppad til 50 % av billettens kjøpspris. Det kan ikke kreves refusjon av billettprisen dersom passasjeren var blitt varslet om forsinkelser på 30/60 minutter allerede før billetten ble kjøpt

§ 7 Mangler

A. Det foreligger en mangel dersom reisen ikke svarer til hva passasjeren ut fra reisens pris, reisevilkår og reiseinformasjon hadde grunn til å forvente. Passasjeren som mener at det foreligger en mangel, plikter så vidt mulig å informere SJ Norges personale om dette uten ugrunnet opphold. Dersom mangelen ikke blir utbedret under reisen kan passasjeren kreve et forholdsmessig prisavslag.

B. Dersom passasjeren blir påført utgifter til alternativ transport eller andre nødvendige tiltak på grunn av feil informasjon fra SJ Norges personale, feil utstedt billett eller feil informasjon i rutepublikasjoner, kan passasjeren kreve erstatning for direkte påregnelige dokumenterte utgifter som feilen har medført. Passasjeren plikter likevel i rimelig utstrekning å begrense utgiftene.

§ 8 Behandling av klager

Krav med grunnlag i § 6 A, B og J, samt § 7 A og B, må fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold innen 3 – tre måneder – etter hendelsen, vedlagt dokumentasjon (original av reisedokumenter etc.), til SJ Norges servicesenter, Jernbanetorget 1, 0154 OSLO eller elektronisk til [email protected]. Kravet skal inneholde en redegjørelse for hendelsesforløpet i saken.

Dersom det fremmes flere krav om refusjon knyttet til samme periodebillett (gjelder ikke årsbillett), skal disse sendes samlet til SJ Norge etter utløpet av billettens gyldighetsperiode. For årsbillett må krav sendes inn senest innen 3 – tre måneder – etter at hendelsene fant sted. Et eventuelt krav på erstatning eller refusjon skal utbetales innen en måned etter at SJ Norge mottar kravet og nødvendig dokumentasjon av dette.

Dersom passasjeren ikke får medhold i sin klage, kan saken innklages til Transportklagenemda for jernbane. Mer informasjon finnes på https://reiselivsforum.no/web/klageinformasjon/tog/. Her finnes det også klageskjema som kan benyttes.

Passasjeren har også mulighet til å benytte EU’s plattform for nettbasert tvisteløsning (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase) til å fremme sin klagesak.

§ 9 Generelle ansvarsregler for SJ Norge og passasjerene

SJ Norges ansvar for passasjerene og deres håndbagasje reguleres av jernbaneansvarsloven av 10. juni 1977 nr. 73.

Passasjeren plikter å erstatte skader som ved forsett eller uaktsomhet påføres medpassasjerer, togmateriell, SJ Norges ansatte eller SJ Norges eiendeler.

Dersom en passasjer under 18 år har forårsaket skade, vil barnets foreldre være ansvarlig for å erstatte skaden etter skadeserstatningsloven § 1-2.

Dersom bagasje som kunden bærer på seg, helt eller delvis, går tapt eller blir skadd under reisen, plikter SJ Norge å erstatte tapet eller skaden såfremt det ved samme hendelse oppstår personskade som SJ Norge helt er ansvarlig for etter jernbaneansvarsloven § 3, eller tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra SJ Norges side. Ansvaret er begrenset til halve grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G) for hver reisende.

Transportvilkårene gjelder for reiser fra og med 08.06.2020. Transportvilkårene finnes tilgjengelig hos SJ Norges kundesenter og på sj.no. Passasjerenes rettigheter etter transportvilkårene gjelder som et supplement til reglene i forskrift om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser av 3. september 2010 nr. 1241 (Jernbanepassasjerrettighetsforskriften).

I Trøndelag gjelder også enkelte billettprodukter fra AtB på SJ Norge sine tog. For reiser med disse billettene gjelder AtB sine transportvedtekter. Se https://www.atb.no/transportvedtekter/ 

Kontaktinformasjon

Telefon SJ Norges kundesenter: +47 61 25 22 00

E-post: [email protected]

Webside: www.sj.no

Vedlegg 1 : Retten til transport for personer med nedsatt funksjonsevne

Retten til transport for personer med nedsatt funksjonsevne

(Rådsforordning (EF) nr. 1371/2007, Art 19.1 Retten til transport)

Retten til å reise med tog

Kunder med nedsatt funksjonsevne eller nedsatt bevegelighet har rett til å reise med SJ Norges tog, forutsatt at de kan gjennomføre reisen på egen hånd, med egen ledsager eller ved hjelp av den assistanse som kan tilbys på toget.

Det forutsettes at passasjeren må kunne kommunisere skriftlig eller muntlig med togpersonalet og at tog og infrastruktur (stasjoner og plattformer) er tilgjengelige.

Hjelpemidler som førerhund, rullator eller rullestol kan tas med uten merkostnad, forutsatt at rullestol ikke overstiger maksimumsmål og vektgrense spesifisert for togreisen. Kunden skal kunne angi størrelse og vekt på rullestol ved bestilling.

Reservering og kjøp av billetter

Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne kjøpe billett uten ekstra omkostninger.

Billetter kan kjøpes i våre salgskanaler internett, mobilbillett, på billettautomater, eller ved bestilling via billettluker og SJ Norges kundeservice. For personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan betjene våre automatiserte løsninger, kan billett kjøpes om bord uten å betale ombordtillegg.

Tilgjengelig informasjon før og under reisen

På forespørsel skal SJ Norge gi informasjon om forhold som berører tilgjengelighet på reisen, som vilkår for av- og påstigning, tilbud på toget og hvilke hjelpemidler som finnes ombord. SJ Norge kan også bistå med informasjon fra Bane Nor om tilgjengelighet på stasjoner og plattformer. Dette finnes også på Bane Nor sine hjemmesider.

Underveis på reisen vil våre passasjerer få informasjon over høyttaler om kommende stasjon og om eventuelle tilbud på toget. Der det er informasjonsskjermer kan denne informasjonen også gis visuelt.

Assistanse på reisen

SJ Norges personale vil kunne gi assistanse til personer med redusert mobilitet som trenger bistand til av- og påstigning og til nødvendig hjelp underveis på reisen. Eventuell assistanse under reisen må avpasses til ombordpersonalets øvrige arbeidsoppgaver.

SJ Norges personale har ikke anledning til å bistå med assistanse til mating, medisinering eller toalettbesøk. For å sikre et godt møte med kunden, får SJ Norges konduktører i sin grunnopplæring kunnskap om bruk av utstyr som ramper og rullestolheiser, enkle ledsagerteknikker, og basiskunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og hvilke utfordringer dette kan innebære for kunden når de reiser med tog.

Tilgjengelighet og togmateriell

Tilgjengelighet på SJ Norges tog skal minimum være i tråd med gjeldende regelverk for tilgjengelighet og universell utforming. Tiltak for bedre tilgjengelighet/universell utforming gjøres først og fremst i forbindelse med oppgraderinger av eksisterende tog og ved kjøp av nye tog.

Alternativ transport

Dersom SJ Norge på grunn av store forsinkelser og/eller bytte av tog ikke kan medbringe en reisende i rullestol med gyldig billett som har en rullestol med mål innenfor krav til størrelse og vekt, kan kunden få alternativ transport. Dette gjelder ikke dersom toget er fullt eller plattform ikke er tilgjengelig.

Kundeservice